System U 

Resultaat in Vitaliteit

ALGEMENE VOORWAARDEN SYSTEM U

 

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de App Fitmap (de App ). De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle producten die daarnaast door ons worden aangeboden.

Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat je de App gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 - Algemeen

1.           De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de App gebruikt.

2.           Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. 

3.           Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Gebruiksregels van de App

1.           Je mag de App niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

2.           Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.

Artikel 3 - Het platform

System U biedt een online-platform ten behoeve van het in beeld brengen van de vitaliteit van de betrokken personen door middel van het genereren van een energielabel op basis van de antwoorden van de door de betrokken personen ingevulde vitaliteitsscan. Het online-platform kan ook gebruikt worden om relevante bescheiden te uploaden en/of (gespreks)notities te maken en te bewaren..

Artikel 4 - Beschikbaarheid van de App

1.           Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de App beschikbaar is.

2.           Wij garanderen niet dat App foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de App niet of niet veilig werkt.

3.           Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie, vermeld in de App .

Artikel 5 - Gebruikersaccount

1.           Het is niet toegestaan om de app in gebruik te geven aan een ander.

2.           Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen. Je moet je wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt.

3.           Als je denkt of weet dat je account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6 - Prijzen

1.           Het gebruik van de App is gratis. Wij mogen besluiten je te laten betalen. We zullen een prijswijziging op tijd bekend maken. Als we een prijswijziging aankondigen, mag je gratis en meteen opzeggen.

2.           Als je moet betalen voor een onderdeel van de App zoals de vitaliteitsscan, zullen we dit duidelijk in de App vermelden.

Artikel 7 - Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om je (deels) van de App uit te sluiten of toegang tot de App te ontzeggen. Ook kunnen wij altijd, om welke reden dan ook, accounts verwijderen. Als wij ervoor kiezen om je geen toegang meer te verlenen of je account te verwijderen, danwel onderdelen van de App voor jou te blokkeren, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt.

Artikel 8 - Geheimhouding

1.         Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan uit de aard van de informatie voortvloeit dat deze vertrouwelijk is. Jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

2.         Indien de App door jou wordt gebruikt in opdracht van je werkgever, coach of HR manager, dan geef je vooraf toestemming om de uitkomst van de vitaliteitsscan met je werkgever/coach of HR manager te delen. Zonder jouw toestemming geven wij geen informatie door aan je werkgever, coach of HR manager.       

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

1.           directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze App.

2.           directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op de App, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;

3.           schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de App, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 10 - Privacy Policy

1.         Wij beschermen jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen op onze website.

2.         Indien je van onze App gebruik maakt, dan zullen wij je vooraf vragen om onze Privacy Policy te accepteren.

Artikel 11 - Vrijwaring

Door de App te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

De App is ons eigendom. Je mag de inhoud van de App niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 13 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Gelderland bevoegd om over het geschil te oordelen.